Dr. Oracle


Beauty Tips

Back
Tiêu đề

DOS-PAW 내 피부 타입은?

Được đăng bởi d****(ip:)

Ngày 2020-10-07

Xem 95

Đánh giá 0points  

Đề xuất Được Đề Xuất

Tin nhắn어떤 날엔 내 피부가 기름 폭발! 했다가 어떤 날은 속당김이 심하게 느껴진 경험

혹시 있으셨나요?


그렇다면 닥터오라클의 DOSPAW 피부 타입 분류와 함께

내 피부는 어떤 상태인지 정확하게 진단해보세요.


먼저 DOSPAW란, 무엇일까요?

D(Dry)는 수분 지표로 내 피부 속에 수분이 어느 정도 있는지를 측정하는 지표입니다.

O(Oily) 는 유분 지표로 피부에 유분기가 어느정도 있는지를 측정하는 지표입니다.

S(Sensitive)는 민감 지표로 내 피부가 외부 자극에 얼마나 민감한지를 측정하는 지표입니다.

P(Pigment)는 색소 지표로 피부 색소 침착 관련 측정 지표입니다.

A(Acne)는 여드름 지표로 피부 트러블 관련 측정 지표입니다.

W(Wrinkle)는 주름 지표로 내 피부에 주름이 어느 정도 있는지를 측정하는 지표입니다.


이러한 지표를 통해 만들어진 총 64가지의 피부타입입니다.그렇다면 이제 해당 지표를 통해 내 피부타입을 한 번 해석을 해볼까요?

예를 들어 제 피부 타입이 DOsPaW라고 가정한다면


건성이면서 지성인 즉, 수부지 피부를 가지고 있고

피부가 민감한 타입은 아니면서 여드름, 트러블도 많지 않지만

피부 색소 침착이나 깊어지는 주름이 걱정인 피부를 가지고 있다고

해석할 수 있습니다.


자! 이제 단 1분이면 됩니다!

지금 바로 MY SKIN TYPE을 클릭하여

정확한 내 피부타입을 알아보세요!

Tệp đính kèm DOSPAW.jpg

Mật khẩu
Sửa

Vui lòng nhập mật khẩu để xóa hoặc sửa nhận xét này.

Nhận xét

Không có nhận xét nào.

Sửa nhận xét

Tên

Mật khẩu

Tin nhắn

/ byte

Sửa Hủy
Mật khẩu
Gửi Hủy
Thêm nhận xét

Tên

Mật khẩu

Bao gồm 10-16 kí tự chứa ít nhất hai chữ cái in hoa và in thường/số/kí tự đặc biệt

Tin nhắn

/ byte

Đánh giá

Vui lòng không dùng dấu cách. (phân biệt dạng chữ)

nhận xét chỉ được phép thêm bởi Thành viên.


WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
Đóng